तनहुँ समाज

यु. के. को विधान २००८

बिषय सूचि

क्र.स.

बिषय

पृष्ठ संख्या

१.

प्रस्तावना

         २  

२.

भाग १ संक्षिप्त नाम र प्रारम्भिक

         २

३.

भाग २ स्थापना र उद्देश्य

         ३

४.

भाग ३ सदस्यता

         ४

५.

भाग ४ सभा

         ५

६.

भाग ५ कार्य समिति

         ६

७.

भाग ६ पदाधिकारीहरुको काम, कर्तव्य र अधिकार

         ९  

८.

भाग ७ समाजको कोष

         १३  

९.

भाग ८ विविध व्यवस्था

         १४

१०.

संस्था विघटनको अवस्था

         १५  

११.

शपथ पत्रको नमुना

         १६  

 

 

तनहुँ समाज

यु.के. को विधान २००८

प्रस्थावना :-

     गण्डकी अंचलको मध्य भागमा अवस्थित १५४६ कि.मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको र ४६ गा. वि. स. र १ नगर पालिकामा बिभाजित  भएको अति रमणीय जिल्ला तनहुँबाट यु. के. मा आई विभिन्न ठाउँमा छरिएर वसोवास गर्दै आउनुभएका सम्पूर्ण जातिहरु बिच भाषा,  रितिरिवाज धार्मिक परम्पराको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न पारस्परिक सहयोग, समझदारी, संस्कृति, सदभाव र सहयोगको भावानाको बिकास गर्न समग्र जात जातिको उत्थान  प्रगती र पहिचान गाराउन  विविध कार्यक्रमहरुको माध्यमबाट सामाजिक , आथिक , सांस्कृतिक एवम वौद्धिक क्षेत्रमा यथोचित योगदान पु-याउनको लागि एक संस्थागत व्यवस्था   (सामाज) को आवश्यकता महसुस गरी यो तनहुँ समाज २००८  यु. के.’ को गठन गरिएको छ । १९ जुलाई २००८ को प्रथम भेलाले पारित गरे अनुरुप तनहुँ समाज यु. के. को रुपमा रहेर न्यायिक प्रजातान्त्रिक  सन्तुलिक तथा सौहार्दपूर्ण वातावरणबाट समाजलाई सञ्चालन गर्दै निरन्तरता प्रदान गर्न  वाञ्छनीय भएकोले तनहुँ समाज  यु. के. को सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्यहरु यसै विधान अनुसार हुनेगरी तनहुँ समाजको कार्यकारिणी समिति लगायत सम्पूर्ण सल्लाहकार ज्यूहरुको सर्व सम्मतिद्वारा यो विधानको घोषणा गरिएको छ ।

 

भाग १

संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ

१) संक्षिप्त नाम र प्रारम्भिक :-

क) यस समाज (  संस्था ) को नाम तनहुँ समाज  रहने छ  ।

) समाजको विधानलाई  ‘तनहुँ समाजको विधान २००८’ मानिने छ  ।

) समाजको  सम्पूर्ण प्रशासनिक कार्य यसै विधान अनुरुप हुनेछ ।

) विधानको पालना गर्नु सम्पूर्ण तनहुँ समाजको कर्तब्य  हुने छ ।

२) परिभाषा :-

विषय वा प्रसंगले अर्को अर्थ नलागेमा यस विधानमा ,

) ‘संस्था’ भन्नाले यस बिधान अन्तर्गत स्थापित तनहुँ समाज यु. के . रहने छ ।

) ‘विधान’ भन्नाले तनहुँ समाज यू. के. को विधानलाई जनाउछ ।

) ‘समिति’ भन्नाले कार्य समिति सम्झनु पर्दछ र यो विधानमा निर्धारित प्रक्रिया पुरा भइ कार्य समिति नबनुन्जेल सम्मका लागि तदर्थ समितिलाई समेत जनाउछ ।

                                            

) ‘सदस्य’ भन्नाले यस ‘तनहुँ समाजको विधान  २००८’ यू. के. को विधानमा रही  लिएको साधारण सदस्यलाई सम्झनु पर्दछ । ( आजिवन र मानार्थ )

) ‘दफा’ भन्नाले यस विधानको दफा भन्ने बुझ्नु पर्दछ । दफाहरुलाई पृष्ठको वायाँ किनारा   तर्फ पक्तिहरु वा वाक्यहरुको सुरुमा अंकको साथमा यसरी देखाइएका   छन् - १) २)  ३)

) ‘उपदफा’ भन्नाले यस विधानको उपदफा भन्ने बुझ्नु पर्दछ । पृष्ठको वायाँ किनारातर्फ पंक्तिहरु वा वाक्यहरुको शुरुमा देवनागरी ब्यन्जन वर्णहरुलाई कोष्ठ्ले घेरेर  यसरी दर्शाईएका छन् - क)  ख)  ग)

 

भाग २

स्थापना र उद्देश्य

३) समाजको स्थापना :-

क)  तनहुँ समाज २००८ यू.के . नामक संस्थाको स्थापना हुनेछ ।

ख) समाज अविच्छिन्न उत्तराधिकारी स्वशासित र संगठित संस्था हुने छ ।

ग) समाजले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पति प्राप्त गर्न खरिद वेच विखन  उपभोग गर्न वा अन्य कुनै किसिमको व्यवस्था गर्न सक्ने छ ।

घ) समाजको कार्यालय वा सम्पूर्ण प्रशासनिक कामहरुको संरक्षित समाजको अध्यक्षको वसोवास, अर्को प्रस्तावना नहुदाँ सम्मको लागि सुरक्षित   मानिने र      अध्यक्षको   अनुपस्तिथिमा  वा आवस्यकता परेमा कार्य समितिले कार्यालयको स्थान   परिवर्तन गर्न सक्ने छ

  ) समाजको आफ्नै छाप र प्रतिक चिन्ह हुने छ । त्यसको लागि कार्य समितिले किटान  गरि  प्रयोगमा ल्याउने छ ।

४. समाजको उद्देश्य :-

 विधानको प्रस्थावानाको भावना र प्रचलित नियम कानुन भित्र रहेर  समाजको       उद्देश्यहरु निम्न रहने छन् ।

क) समाजमा रहेका सम्पूर्ण जातिहरु वीच पारस्परिक सहयोग, समझदारी र भावानात्मक   एकता कायम गर्ने ।

ख) सबै जातिहरुको भाषा, सस्कृति, रितिरिवाज, धार्मिक परम्पराको संरक्षण सम्वर्धन गर्दै समग्र सबै जातिको उत्थान प्रगति र पहिचानको लागि प्रयत्न गर्ने ।

ग) समाजमा रहेका प्रत्यक सदस्यहरुको पारिवारिक तथ्याङ्क राख्दै आर्थिक,शैक्षिक र सामाजिक  पक्षहरुको अध्ययन गरि विभिन्न अवसरहरु प्रदान गर्ने ।

घ) समाजका सदस्यहरुको विचमा आईपर्ने दु:ख सुख तथा कर्मकाण्डहरुमा सहयोग गर्ने ।

ङ) समाजमा देखिएका समास्याहरु विद्यमान सामाजिक विकृति विसंगति हटाउन प्रयास गर्ने ।

च)समाजका सम्पूर्ण सदस्यहरुलाई राष्ट्रिय, आर्थिक, सास्कृतिक विकास कार्यक्रमहरुमा सरिक हुन् अभिप्रेरित गर्ने ।

छ) विभिन्न कार्यक्रम तथा क्रियाकलापहरुको सञ्चालन गरि वौद्धिक योग्यता दक्षता र क्षमता विकास गर्न गराउन सहयोग पु-याउने ।

ज) समाजको उद्देश्यसँग मेलखाने विषयमा अन्य सरकारी तथा गैर सरकारी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरूसँग मिलि काम गर्ने ।

 

भाग ३

सदस्यता

५) सदस्यको योग्यता :-

यस  संस्थाको उद्देश्यलाई आत्मासाथ गरि गण्डकी अंचल तनहुँ जिल्लाबाट यू.के. मा आई बसोबास गर्ने सम्पूर्ण जातिहरुलाई समाजको सदस्यको लागि योग्य मानिने छ । तर विधानले तोकेवामोजिम सदस्य शुल्क बुझाइ र कार्य समितिले तयार पारेको विधि पुरा गर्नु पर्ने छ ।

६)  सदस्यहरुको प्रकार : -

क) दफा ५ मा उल्लेख भए बमोजिमको योग्य व्यक्तिहरुले प्राप्त गर्ने साधारण सदस्यता ।

ख) विधान तयार गर्दाको वखत विधानमा हस्ताक्षर गर्ने व्यक्तिहरुले प्राप्त गर्ने  संस्थापक  सदस्यता ।

ग) समाजको उद्देश्य प्राप्तिमा बिशिष्ट योगदान तथा अमूल्य सहयोग पु-याउने व्यक्तिहरुलाई समाजले स-सम्मान प्रदान गर्ने मानार्थ ससस्यता वा छोरी चेलीवेटीको हकमा पनि आवेदन भरि लिएको खण्डमा कार्यसमितिबाट निर्णय गराई समाजको सदस्यता लिन सकिन्छ ।

७) सदस्यता शुल्क र दर्ता : -

क) यू.के. मा आई स्थाई वा अस्थाई वसोवास गर्नु हुने तनहुँ समाजका सदस्य मानिने भएको हुनाले वहाहरु सम्पूर्ण यस समाजका सदस्य हुन् , तर

ख)  हरेक दुइ  बर्षमा सदस्य नवीकरण शुल्क पाउण्ड पाँच (£ 5.00) बुझाइ सदस्यता नवीकरण गर्न पर्ने छ , अन्यथा सदस्य मान्य हुने छैन ।

ग) सदस्यता शुल्क वृद्धि गर्न आवश्यक ठानेमा कार्य समितिले निर्णय गरि वार्षिक साधारण सभामा प्रस्तुत गरिने छ ।

घ) आजिवन सदस्यको सदस्यता शुल्क साधारण सभाले हाललाई पाउण्ड दुइसय (£200.00)  तोकिएको छ ।

८) सदस्यता समाप्ति : -

क) यु.के. बाट सधैको लागि अन्यत्र बसाइ-सराई भइ गएमा ।

ख) समाजको उद्देश्य विपरित कार्य गरेमा ।

ग) समाजको पदीय दायित्व पुरा नगरेमा वा प्रतिकुल गरेमा ।

घ) स्वेच्छाले सदस्यता त्यागेमा ।

ङ) नैतिक पतन हुने फौजदारी  अपराधमा अदालतबाट दोषी ठह-याई वा प्रमाणित भइ कार्य समितले कार्यवाही गरेमा ।

च) सदस्यको अचानक मृत्यू भएमा  ।

छ) समाजको विघटन भएमा  ।

ज) तनहुँ समाज यू.के. को विधान उद्देश्यको मर्म विपरित काम गरेको पुष्टि हुन् गइ समितिको वहुमत सदस्यहरुले निस्कासनको माग गरेमा  ।

 भाग ४

सभा

साधारण सभा :-

यस विधानको दफामा व्यवस्था भए वमोजिम सदस्यता प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण सदस्यहरु यस समाजका साधारण सभाका सदस्य मानिने छन्  । यहि साधारण सभाबाट मनोनायन  कार्य समितिको प्रथम साधारण सभा वस्ने छ  । उक्त साधारण सभालाई प्रारम्भिक साधारण सभा मानिने छ  ।

 वार्षिक साधारण सभा :-

क) समाजको वार्षिक साधारण सभा वर्षको एक पटक वस्ने छ  ।

ख) वार्षिक साधारण सभाको सूचना हरेक सदस्यहरुलाई स्थान, मिति, समय र छलफलका बिषय समेत खुलाएर ढिलोमा पनि १५ दिन अगाडी दिनु पर्ने छ  ।

ग) कुल सदस्य संख्याको ५१% सदस्य उपस्थित भएमा साधरण सभाको गणपुरक संख्या पूर्ण मानिने छ ।

पहिलो पटक गण पुरक संख्या नपुगेमा ७ दिन अगावै सूचना दिए दोश्रो सभा वोलाइने छ । दोश्रो पटकको सभामा ३०% सदस्य संख्या उपस्थित भएमा गण  पूरक संख्या पुरा भएको मान्य हुने छ ।

घ) अध्यक्ष र उपाध्यक्षको  अनुपस्थितिमा वयोवृद्ध सदस्यको वा वृद्ध सल्लाहकारको अध्यक्षतामा सभा सञ्चालन हुने छ ।

ङ्) कार्य समितिले आवश्यकता महसुस गरेमा कुनै पनि समयमा बिशेष साधारण सभा बोलाउन कम्तिमा ७ दिनको सुचनालाई मान्यता दिइनेछ ।

च) तोकिएको बिषयमा ५१% सदस्यहरुको हस्ताक्षर गरि बिशेष साधारण सभा बोलाउन लिखित निवेदन पेश गरेमा निवेदन दर्ता भएको १५ दिन भित्र सभा बोलाउनु पर्ने छ  ।

 

आपातकालिन सभा :

क) समाज भित्रको सदस्यहरुका परिवारमा शुभ अशुभ राम्रो नराम्रो कार्यहरु छोटो समयको सूचनामा खवर निवेदन आइपरेमा वा कुनै आपतकालिन दैवी प्रकोपहरू र तुरुन्तै उद्द्वारको जरुरी  परेमा अध्यक्षले वा अध्यक्ष नभएमा उपाध्यक्षले कार्यसमितिको २०% सदस्यहरुसंग परामर्स लिइ तुरुन्तै आपतकालिन सभाहरु आयोजना गर्न सक्ने छ ।

ख) भौगोलिक धरातलको दुरता र विशेष कामवाट सम्पूर्ण कार्यसमितिका पदाधिकारीहरु उपस्थित हुन असमर्थ भएमा उपस्थित २०% सदस्य रहेको सभालाई गणपुरक संख्या पुगेको मानिने छ । उक्त सभाले गरेको निर्णय मान्ने पूर्ण हुने छ ।

 भाग ५

कार्य समित

१) कार्य समितिको गठन :-

क)  कार्य समिति तनहुँ समाज यू. के. को कार्य कारी अंग हुने छ । यस विधानको संरक्षक र समाजको उद्देश्य परिपूर्तिका लागि विधान अन्तरगत १३ सदस्यीय कार्य समितिको गठन हुने छ ।

ख) यस समाजका साधारण सदस्यहरु मध्यबाट कार्य समिति निर्वाचित भई निम्न लिखित पदाधिकारी एवम सदस्यहरु रहने छन ।

 

पधाधिकारिहरु                              सदस्यहरु

१. अध्यक्ष                          १. व्यवस्थापन विभाग सदस्य

 २. उपाध्यक्ष                        २. खेलकुद तथा मनोरन्जन  

 ३. सचिव                           ३. सदस्य सूचना तथा सञ्चार सदस्य

 ४. सह-सचिव                      ४. फोटो तथा विदधुत्तिय सञ्जाल (वेवसाईट)सदस्य

  ५. कोषाध्यक्ष                      ५. खानपान विभाग सदस्य              

  ६. सह-कोषाध्यक्ष                 ६. यातायात बिभागिय सदस्य

                                          ७. स्वास्थ्य सम्बन्धि सावधान तथा सुरक्षा सदस्य

ग) कार्यसमितिमा महिलाहरुको प्रतिनिधित्व २ जना देखि ५ जना राख्न सक्ने प्रावधान कार्यसमितिलाई विधानमा दिईएको छ ।

घ) सबै क्षेत्रहरुबाट प्रतिनिधित्व गर्दै एरिया एरियाबाट एक एक जना प्रतिनिधि  सदस्य कार्यसमितिमा चयन गरिने छ ।

ङ) समाजमा प्रतिष्ठित वयोवृद्ध अनुभवी तथा समाजसेवी साधारण सदस्यहरुलाई सल्लाहाकारमा  मनोनयन  गरिने छ ।

च) कार्यकारिणी समितिको कार्यकाल ३ बर्षको हुने छ ।

छ) कार्यसमितिको गठन साधारण सभाको सर्व सम्मतबाट गर्ने यथा सम्भव प्रयत्न गरिने छ , त्यसो हुन् सकेन भने मात्र निर्वाचनको व्यवस्था गरिनु पर्ने छ ।

ज) कार्यसमितिको कार्यकालको अन्तिम बैठकले आघिल्लो बैठकमा एउटा मनोनयन उप-समिति गठन गरिने छ । उप-समितिमा पम्पूर्ण भेगबाट सल्लाहकारहरु, कार्यसमितको सदस्यहरु मध्यबाट गठन हुनेछ । उक्त मनोनयन उप-समितिले तीनवटा पदहरु ( अध्यक्ष , सचिव र कोषाध्यक्ष ) मनोनयन गरि समितिको अन्तिम बैठकमा वहुमतद्वारा पारित गराउने छ ।

झ) त्यसपछि मनोनित पदाधिकारीहरुले आपसमा सर सल्लाह गरि अन्य पदाधिकारीहरु र सदस्यहरु मिलाई १३  सदस्यीय कार्य समिति गठन गर्ने छ र आवश्यकता अनुसार सल्लाहकारहरु पनि नियुक्त गर्नेछ । 

ञ) नंया कार्यसमितिले आफ्नो कार्यभार कार्यसमिति गठन भएको मितिवाट बढीमा दुई महिना वा समाजको अन्तिम ३ वार्षिक भेलामा सम्पूर्ण सदस्यहरुको सामुहिक भेला आगाडी पुरानो र नयाँ कार्यसमितिहरुलाई बिदाइ र स्वागत गर्दै कार्यभार सम्हाल्नेछ , तर प्रतिकुल परिस्थितिमा भने यो नियम अघिपछि पनि गर्न सक्ने छ ।

२) कार्य समितको विघटन :-

          क) समितिको कार्यकाल पुरा भएमा ।

          ख) कार्यकारिणी समितिको २/३ बहुमतले माग गरेमा ।

३) कार्य समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार :-

क) समितिलाई आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको बाटोमा गतिशील एबम  स्वच्छ ढंगले परिचालन गर्ने ।

ख) रचनात्मक एबम प्रभावकारी कार्यक्रमहरु तयार गर्ने र सफल पार्ने ।

ग) साधारण सभाको निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्ने गराउने ।

घ) समितिमा कुनै पदाधिकारी वा सदस्यको रिक्त स्थान पूर्ति गर्ने ।

ङ) परिस्थिति र आवश्यकतानुसार वृहत भेलाको आयोजना गरि चाड पर्वहरु मनाउने ।

च) समाजको चल-अचल सम्पत्तिको संरक्षण र सहि सदुपयोग गर्ने साथै आर्थिक श्रोतहरु जुटाउने ।

छ) समाजको लेखा परिक्षण गर्ने गराउने ।

ज) समाजलाई उत्कृष्ट पु-याउने तथा समाज भित्रका सदस्यहरुको मान पदीय प्रमोशन र शुभाकार्यहरुमा सम्मान प्रदान गर्ने ।

४) कार्य समितिको बैठक:-

क) अध्यक्षको सल्लाहबाट सचिवले बैठक बोलाउने छ ।

ख) कार्यसमितको बैठक ( Committee Meeting ) वर्षमा ३ पटक वस्नेछ र आम जनभेला ( General Meeting ) वर्षको १ पटक बस्ने छ ।

ग) बैठकको गणपूरक संख्या अथवा सञ्चालन गर्न १/३ सदस्य वा ५१% संख्यालाई मानिने छ ।

घ) बैठकको निर्णय बैठकको उपस्थित सदस्यहरुको बहुमत द्वारा हुने छ ।

ङ) बैठक मत बराबर भएकामा निर्णायक मत बैठकको अध्यक्षले गर्ने छ ।

च) बैठकमा संचालनको अध्यक्षता कार्यसमितिको अध्यक्षले गर्ने छ अध्यक्षको अनुपस्थितिमा उपाध्यक्षले गर्ने छ । दुवै बैठकमा अनुपस्थिति हुन् गएमा उपस्थित सदस्यहरुले आफु मध्यवाट चुनेको व्यक्तिले बैठकको अध्यक्षता गर्ने छ ।

छ) अध्यक्षले कुनै कारण बिना ६ महिना सम्म पनि बैठक नवोलाएमा सदस्य संखयाको एक तिहाई ( गणपूरक संख्या )  को माग अनुसार सचिवले बैठक बोलाउन सक्ने छ ।

माग  लिखितरुपमा हुनु पर्ने छ ।

ज) आपतकालिन र अतिरिक्त बैठक बोलाउन सक्ने छ ।

झ) बैठकको निर्णयहरु लिखित हुनेछन ।

५) पद समाप्ति वा पद पूर्ति :-

देहाय बमोजिम उल्लेखित अवस्थामा कार्यसमितिको पदाधिकारी वा सदस्यहरुको पद समाप्ति हुनेछ ।

क) राजिनामा स्वीकृत भएमा ।

ख ) यस बिधान वमोजिम सदस्य अयोग्य ठहरिएमा ।

ग) समाजलाई हानी नोक्सानी पु-याउने तथा अपमानित गर्ने कार्य गरेको ठहर भई कार्य समितिले कारवाही गरेमा ।

घ) साधारण सभामा अविस्वासको प्रस्ताव पेश भई २/३ सदस्यहरुबाट पारित भएमा ।

 ङ) कार्य समितिको कुनै पद रिक्त भएमा कार्य समितिको निर्णयबाट वाँकी अवधिको लागि पद पूर्ति गरिने छ ।

च) मृत्यू भएमा ।

छ) कार्यकाल समाप्त भएमा ।

ज) बैठकमा मनासिव माफिकको सूचना नदिई लगातार तिन पटक सम्म अनुपस्थित भएमा , तर ससस्यहरुलाई सफाई पेश गर्ने मनासिव मौका नदिई सदस्यबाट निलम्वित भएको सूचना दिईने छैन ।

 

  

         भाग ६

पदाधिकारीहरुको काम , कर्तब्य अधिकार

१) अध्यक्ष :-

क) समाजको कार्यकारिणी प्रमुख भई काम गर्ने ।

ख) साधारण सभा र बैठकको अध्यक्षता गर्ने ।

ग) सचिव मार्फत साधारण सभा र बैठक बोलाउने ।

घ) अन्य पदाधिकारी र सदस्यहरुको काम कारवाहीमा रेखदेख गर्ने र आवश्यक निर्देशन दिने ।

ङ) समाजको उद्देश्य पाप्तका लागि विधान र नियमले तोकेको काम गर्ने , गराउने ।

च) पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको राजिनामा स्वीकृत गर्ने ।

छ) आवश्यकता अनुसार आपतकालिन र अतिरिक्त बैठक बोलाउने।

ज) समाजको चल अचल सम्पतिको हेर बिचार गर्ने ।

झ)समाजको आम्दानी खर्च हिसाव किताव कागज पत्र आदि शुरक्षित राख्ने , बजेट योजना तर्जुमा सम्बन्धि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने  ।

ञ) कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यहरुले विधान र समाजको उद्देश्य विपरित काम गरेको पुष्टि हुन् आएमा उक्त पदाधिकारी एबम सदस्य उपर अनुशासनको कार्यवाही गर्ने, यो खण्ड स्वयम अध्यक्षलाई समेत लागु हुनेछ , जसको लागि स्पष्टिकरण माग्ने वा अन्य निर्णय गर्ने हक हुने छ ।

ट) अन्य संघ संस्था एबम् प्रमुख व्यक्तिहरुसंग आवश्यक सम्वन्ध स्थापित गरि समाजलाई अरु बढी तीव्ररुपमा अगाडी वढाउँन  पहल गर्ने ।

ठ) आवश्यकता अनुसार अन्य विविध जिमेवारीहरु र अधिकारहरु वहन गर्ने ।

२) उपाध्यक्ष :-

क) अध्यक्ष को काममा सहयोग पु-याउने ।

ख) अध्यक्ष को अनुपस्थितिमा अध्यक्षको कार्यभार सम्हाल्ने  ।

३) सचिव :-

क) अध्यक्षसँग आवश्यक परामर्श समन्वय गर्ने ।

ख) कार्यसमितिबाट पारित निर्णको अभिलेख गर्ने ।

ग ) अध्यक्षको निर्देशनमा समितिको वार्षिक बैठक बोलाउने  ।

घ) समाजको सभा बैठक सञ्चालन गर्ने, दैनिक कार्य संचालनको जिम्मेवार लिने , कर्मचारी प्रशासनको रेखदेख तथा नियन्त्रण गर्ने ।

ङ) वार्षिक कार्यक्रम तथा प्रतिवेदन तयार गरि साधारण सभामा प्रस्तुत गर्ने ।

च) समाजको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण लेखापढीको कार्य गर्ने ।

छ) विधान तथा उल्लेख गरे बमोजिम अन्य काम गर्ने गराउने ।

ज) आवश्यक सूचना प्रशारण, प्रत्रचार तथा विभिन्न पत्रपत्रिकाहरु मार्फत सूचना प्रवाह गर्ने  ।

झ) समाजको कागज पत्रहरु सुरक्षित पूर्वक राख्ने 

ञ) वार्षिक पतिवेदन तयार गरि वार्षिक(AGM) भेला मा प्रस्तुत गर्ने  ।

ट) अन्य आवश्यक जिम्मेवारीहरु पुरा गर्ने  ।

ठ) बैठकका निर्णयहरु ( Minutes) सम्वन्धि समाजका प्रत्येक सदस्यहरुमा लिखित वा मौखिक सूचना प्रवाह गर्ने ।

ड) समाजका सम्पूर्ण सदस्यहरुको नामावली तथ्यांक र सम्पर्क ( ठेगाना ) को डाटा शतप्रतिशत सहि तरिकाले रेकर्ड राख्ने र जानकारीहरु सम्पूर्ण सदस्यहरुमा प्रवाह गर्ने  ।

 

४) सह-सचिव :-

क) सचिवलाई सहयोग गर्ने  ।

ख) सचिवको अनुपश्थितिमा निजको गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कर्तव्य र अधिकारको प्रयोग गर्ने  ।

ग) समाजको हितको लागि आवश्यक अन्य कामहरु गर्ने  ।

 

५) कोषाध्यक्ष :-

क) समाजको आय व्यय, हिसाव किताव ठिक दुरुस्त राख्ने  ।

ख) समाजको सम्पूर्ण आर्थिक गतिविधिको नेतृत्व , रेखदेख नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने  ।

ग) समाजको वार्षिक बजेट तयार गर्ने र साधारण सभामा आय , व्याय आर्थिक प्रतिवेदन पेश गरि स्वीकृत गराउने  ।

घ) आर्थिक प्रशासनको जिम्मेवारी वहन  गर्ने , कोषको जिम्मा लिने  ।

ङ) समाजलाई आर्थिक रुपमा सवल तुल्याउन बिभिन्न आर्थिक योजना तथा कार्यक्रम  तयार गर्ने ।

च) समिति र अध्यक्षको अनुमति बिना कोषको रकम हिनाबिना वा आफुखुशी सञ्चालन नगर्ने  ।

 

६) सह-कोषाध्यक्ष:-

क) कोषाध्यक्षलाई सहयोग गर्ने ।

ख) कोषाध्यक्षको अनुपस्थितिमा गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कर्तव्य र आवश्यक अन्य काम गर्ने  ।

 

७) सदस्यहरु:-

१. व्यवस्थापन सदस्य:- 

क) समाजको आयोजना गर्ने  कुनै पनि सभा , भेला कार्यक्रम आदिको आवश्यक व्यवस्था गर्ने र  व्यवस्थापन पक्षको नेतृत्व गर्ने  ।

ख) समाजको चल अचल सम्पत्ति, माल सामानहरुको हेरबिचार र जगेर्ना गर्ने  ।

ग ) आवश्यकता अनुसार अन्य जिम्मेवारीहरु वहन गर्ने ।

२) खेलकुद तथा मनोरन्जन सदस्य :

क) समाजको आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रमको अतिरिक्त क्रियाकलाप खेलकुद र मनोरन्जन जस्ता  पक्षहरुको नेतृत्व गर्ने  ।

ख) अतिरिक्त  क्रियाकलापहरुको योजना बनाई आवश्यक सुझाव र प्रस्तावहरु पेश गर्ने ।

ग) अन्य संघ संस्था र समाजहरु सँग सास्कृतिक तथा खेलकुद कार्यक्रमहरु साटासाट गरि पारस्परिक सम्वन्ध र सदभाव बढाउने कार्यमा प्रयास गर्ने  ।

घ) आवश्यकतानुसार अन्य जिम्मेवारीहरु वहन  गर्ने  ।

 ३) सूचना तथा सञ्चार:- 

संस्थागत क्रियाकलापहरुलाई सम्वन्धित निकायसंग जानकारी लिने दिने र  सकारात्मक रुपमा प्रचार प्रसार गर्ने ।

  ४) फोटो तथा विद्युत्तिय  सञ्चालन ( वेवसाइट ):-

क) संस्थानमा हुने क्रिया कलापहरुलाई व्यवस्थित गर्नको लागि आवश्यक गर्ने तस्विर  ( फोटो) खिच्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने  ।

ख) विभिन्न क्रियाकलापहरुलाई विद्युत्तिय माध्यमद्वारा परिमार्जन र सम्प्रेषण    गर्ने  ।

 ५) खानपान बिभाग सदस्य:-

कार्यसमितिको बैठकले निर्णय गरे अनुसार संस्थागत क्रियाकलापमा आवश्यक परेको सम्पूर्ण खानपानको बन्दोवस्त गर्ने  ।

   ६) यातायात सदस्य :

सस्था अन्तर्गतका सम्पूर्ण क्रिया कलापहरुमा आवश्यक यातायातको व्यवस्था गर्ने  ।

   ७) स्वास्थ्य सम्बन्धि सावाधान तथा सुरक्षा:-

सस्थासँग आवद्ध भएका सम्पूर्ण सदस्याहरुलाई स्वास्थ सम्वन्धि जानकारी दिने र  सावाधन गराउने र आवश्यक सुरक्षा प्रदान गर्न पहल गर्ने  ।

 

८. सदस्यहरुको अतिरिक्त  काम , कर्तब्य र अधिकार :-

क) कार्यसमितिको निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्न गराउन अध्यक्षको निर्देशन बमोजिम काम गर्ने ।

ख) समाजको उद्देश्य अनुसार काम गर्ने  ।

ग) समाजले तोकेको दायित्व पूरा गर्ने  ।

घ) आफ्नो एरियामा भएको सदस्यहरुको तथ्याँक लिने तथा थपघट र कुनै दुर्घटनाहरु , शुभाकार्यहरुको खबर तुरुन्त अध्यक्षलाई दिने ।

ङ) समाजको भलाइको लागि अन्य  सम्पूर्ण कार्यहरु गर्ने  ।

  ९. साधारण सदस्य :-

क) भाग ३ को दफा ५ मा उल्लेख भएको योग्यता पुगेको तर यस सम्बन्धमा दफा ६ को उपदफा क, ख र  ग ले कुनै छेकथुन गर्ने छैन  ।

ख) भाग ३ दफा ५ अनुसार भएमा तनहुँ समाजको कुनै पनि समिति परिषद वा निकायहरुमा उम्मेदवार बन्न सक्ने  अधिकार हुने छ ।

ग) समाजको हरेक क्रियाकलाप वा कार्यक्रमहरुमा भागलिन पाउने छ  ।

घ) समिति वा परिषदको बैठकमा पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी हुन् पाउने छ ।

ङ) समाजको तर्फ बाट प्रदान गरिने कुनै पनि सहयोग वा सेवाको उपयोग गर्न  सक्ने छ ।

च) समाजको काम र उद्देश्य  प्रति आस्थावान र सहयोगको लागि तयार रहनु     पर्ने छ  ।

छ) समाजको विधान नि:शर्त पालन गर्नु पर्नेछ ।

    १०.  मानार्थ सदस्य तथा ज्वाई चेलीवेटीको हदमा :-

क) साधारण सदस्यमा भाग ६ को दफा ९ को उपदफा ग, घ, ङ, च र छ ले कुनै छेकथुन गर्ने छैन  ।

ख) भाग ३ दफा ६ को उप-दफा ग’ अनुसार साधारण सदस्यले बन्न पाउने समाजको कुनै पनि समिति परिषद वा निकायहरुमा उम्मेदबार बन्ने अधिकारबाट वञ्चित हुनु पर्ने छ  ।

ग) समाजमा प्रतिष्ठित, बफादार , अनुभवी र सहयोग पु-याए बापत उँहाहरुलाई सल्लाहकारमा मनोनित गर्न सक्ने अधिकार कार्यसमितिमा निहित रहने छ  ।

                                            

 

भाग ७

समाजको कोष

क) समाजको विभिन्न श्रोत बाट प्राप्त रकम संग्रह गर्न र आवश्यकतानुसार खर्च मिलाउन र गर्न एउटा आर्थिक कोष हुनेछ  ।

ख) समाजलाई विभिन्न सदस्यहरुबाट सरकारी गैर सरकारी संघ, सँस्था समाजहरुबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोग चन्दा आदि  ।

ग) विभिन्न आयोजनामुलक कार्यक्रमबाट प्राप्त रकम  ।

घ) समाजको चलअचल जिन्सी आदि सम्म्पति  ।

          

       कोषको सञ्चालन:-

क) कोषको रकम आर्थिक कारोवार बैंक खाता मार्फत गरिने छ । खाता अध्यक्ष र कोषाध्यक्षको नाममा खाता खोलिने छ  । हरेक ३ वर्षमा वा अगावै निज व्यक्ति कार्यसमितिको पदबाट हटेमा तुरुन्त खाता अन्य नयाँ कार्यकारिणी पदाधिकारीको नामा सारिने छ  ।

ख) समाजको नाममा भएको खाताहरु ( चेक , रकम )  समाजको अध्यक्ष , सचिव र कोषाध्यक्षको रोहोवरमा कुनै २ जनाको हस्ताक्षरबाट सञ्चालन गर्न सकिने छ , तर कोषाध्यक्षको हस्ताक्षर अनिवार्य हुनु पर्ने छ  । यदि  कार्यसमिति विघटन हुन् गएमा समितिले तोकेको वा निर्णय गरेको व्यक्तिबाट आर्थिक कारोवार सञ्चालन गरिने छ।

ग) कार्यसमितिको निर्णयनुसार बिबिध कार्यहरु संचालानार्थ, प्रशाशनिक कार्य, मृत्यूजन्य  घटना आपतकालिन दैविक उद्वार तथा चाड पर्वको शुभ कार्यहरुमा खर्च गरिने छ ।

घ) कुनै किसिमको आपतकालिन स्थितिमा अध्यक्षले कोषाध्यक्ष र आपतकालिन व्यक्ति सदस्यसँग सरसल्लाह गरि स्थिति र घटनाको गम्भिरता र कोषको क्षमतालाई ध्यान पु-याई आर्थिक सहयोग गर्न सकिने छ , यो कुरा समाजको आर्थिक कोष तथा सदस्यको आय श्रोत हेरेर समयानुसार घटबढ हुन् सक्ने छ  ।

ङ) बढी रकमको आवश्यक महसुस भएमा , व्याज तिर्न नपर्ने तर साँवा बुझाउनु     (फिर्ता)  पर्ने सर्तमा बढि रकम सहयोग गर्नु परेमा वा योजनावद्ध तरिकाले आम्दानीको रुपमा लगानी गर्नु परेमा तुरुन्त कार्य समिति को बैठकबाट निर्णय लिनु पर्नेछ   ।

 च ) आर्थिक वर्ष पौष महिनालाई मानिने छ ।

  

 

भाग ८

विविध व्यवस्था

१) सल्लाहकार समिति :-

क) यस समाजको एक सल्लाहकार समिति आवश्यकतानुसार रहने छ । जसले समाजको भलाइको लागि कार्य समितिलाई आवश्यक राय सल्लाह सुझावहरु दिनेछ ।

ख) सल्लाहकार समितिको सदस्यहरु कार्य समितिले तोके वमोजिम र पदावधि ३ वर्षको हुने छ  । कार्य समितिका भू. पू. अध्यक्षहरु सल्लाहकार समितिको पदेन सदस्यहरु मानिने छ ।

ग) सल्लाहकार सदस्यहरु कार्य समितिको बैठकमा  उपस्थित हुनु पर्ने छ  ।

घ) कार्यकारी समितिको निर्णयमा मताधिकार रहने छैन  ।

 

२) विधान संसोधन:- 

क) आवश्यकता र समयको माग अनुसार यस विधानको भावना प्रतिकुल नहुने गरि कार्यकारिणी समितिले विधानको सम्वन्धित भाग, दफा उपदफा , संसोधन वा खारेज गर्ने मस्यौदा पेश गर्न सकिने छ , तर यो दफालाई संसोधन गरिने छैन  ।

ख) प्रस्तुत मस्यौदालाई कार्य समितिको २/३ सदस्य उपस्थित बैठकको २/३ बहुमतले पारित गर्नु पर्ने छ  ।

ग) कार्य समितिले महसुस गरेमा सर्वसम्मत निर्णयबाट संसोधन खारेज वा थप गर्ने सकिने छ ।

 

३) प्रतिनिधि मनोनयन :-

क) कार्य समितिको निर्णय वमोजिम एस समाजको उत्तरोत्तर प्रगति र भलोको लागी काम कारवाहीमा सहयोग पु -याउने उद्देश्यले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संघ सँस्था अन्य समाजहरुसँग सम्पर्क बढाउने उद्देश्यले देश भित्र ( यु.के. ) तथा वाहिर पनि संस्थाको प्रतिनिधि नियुक्त गर्न सकिने छ ।

ख) यसरि नियुक्ति भएका प्रतिनिधिले समाजको नामबाट लेखापढी गर्ने अर्थात प्रस्ताव तयार गरि सम्वन्धित ठाउँमा पेश गर्ने र सम्झौता गर्ने समेत अधिकार हुने छ ।

ग) भौगोलिक परिस्थिति र समयको ख्याल गरि यू. के . भित्र अध्यक्ष , उपाध्यक्ष र सचिवले प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने ठाउँमा एरिया प्रतिनिधि मार्फत सामाजको सन्देश पत्र पठाइने छ ।

 

४) अविस्वासको प्रस्ताव:-

समाजको ३०% सदस्य वा कार्यसमितिको २/३ सदस्यले हस्ताक्षर गरि अविस्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेमा समाजको साधारण सभा बोलाइ २/३ बहुमतले कुनै पनि पदाधिकारी वा सदस्यलाई अविश्वासको प्रस्ताव पास गर्न सक्ने छ । 

 

  ५) विविध :-

क) कार्य सञ्चालनको लागि कार्यकारिणी समितिले विधान सँग नवाझिने गरि नियम उपनियम बनाउन सक्ने छ ।

ख) विधान सम्बन्धि कुनै अस्पष्टता वा कठिनाइ भएमा ब्याख्या र अड्चन फुकाउने काम कार्य समितिले गर्ने छ ।

ग) विधानमा लेखिएको कुरा विधान बमोजिम र सो बाहेकको कुरामा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने छ । यदि कुनै कानुनको विपरित बाझिएको हदसम्म खारेज भएको मानिने छ ।

 

सँस्था विघटनको अवस्था

क) कुनै  पनि कारणले सँस्था विघटनको अवस्था आएमा वा सँस्था सञ्चालनको औचित्य छैन भनि संस्थाको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ७५% ले सँस्था विघटन गर्न सकिने छ ।

ख) सँस्था विघटन भएमा संस्थाले तिर्नु पर्ने कुनै पनि बाँकी विल भरपाई सबै रकम चुक्ता गरि रहेको चल अचल सम्पती कुनै पनि उद्द्वार संस्थालाई प्रदान गर्ने वा बैध सदस्यहरु बिच बिभाजन गर्ने जे जस्तो निर्णय विघटन सभाले गर्ने छ ।

 

  कार्य समिति :-

19thJuly 2008 मा सम्पन्न अल्डरसट यू.के. को विशाल जन भेलाले समाजद्वारा लेखिएको कामहरु र समाजलाई वैधानिक बनाउनका लागि विधान मस्यौदा सहित कार्यसमितको गठन गरिएको छ ।

इति सम्बत १९ जुलाई २००८

तनहुँ समाज यू.के.

 

  

शपथ पत्रको नमुना

म ...................................आत्मालाई साँक्षीराखी यो शपथ लिन्छु कि तनहुँ समाजको समितिमा मनोनित / निर्वाचित ........................पदको हैसियतले मलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी प्रति मन, वचन , कर्म र विवेकले भ्याएसम्म सदा इमान्दार भई पूरा गर्ने छु । कुनै पनि व्याक्तिगत रिसइविलाई सँस्थागत कार्यमा नमुछी यस सँस्था प्रति वफादारीका साथ  भूमिका निर्वाह गर्ने छु । यो सँस्था प्रति वफादार र सम्वन्धित सम्पूर्ण सदस्यहरु प्रति उत्तरदायी रही कुनै पनि लोभ लाल्चा वा खराव प्रवृत्तिबाट टाढा रहँदै संथाको गोपनियता प्रति सजक रही ‘तनहुँ समाजको विधान २००८’ को अधिनमा रहेर आफ्नो जिम्मेवारको पालना गर्ने छु  । यी माथिका परिच्छेद  पालन नगरेमा साधारण सभाले दिन सक्ने सजाएँ भोग्न मञ्जुर  गर्दै आजको यस अधिवेसनमा यो शपथ लिएको छु ।

शपथवाला पदाधिकारीको नाम : ........................................

निर्वाचित पद :............................................

हस्ताक्षर :................................

Free business joomla templates